warmtescan

Uit een enquête onder de wijkbewoners van de wijk 'de Hoeven' is gebleken dat er interesse is in het uitvoeren van een warmtescan van hun huizen, om te zien waar warmte weglekt en waar de woning dus extra of beter geïsoleerd kan worden. Wijkinitiatief ‘De Hoeven Energie’ wil dit gaan organiseren zodat wijkbewoners worden gestimuleerd hun woning beter te isoleren.

Een warmtecamera

Om de warmtescan te kunnen maken is een warmtecamera nodig en opgeleide mensen om de camera te kunnen bedienen. Het wijkinitiatief zorgt voor de opleiding van de vrijwilligers. Aan DFHouten is gevraagd de kosten voor de warmtecamera te financieren. Aan de bewoners die een scan laten uitvoeren wordt een kleine bijdrage gevraagd. Zo kunnen de kosten voor de bewoners beperkt worden en kunnen zoveel mogelijk mensen uit de wijk hier gebruik van maken. Met dit initiatief hoopt 'De Hoeven Energie' inspiratie te leveren aan soortelijke buurtinitiatieven in Houten. Zo kan de warmtecamera doorgeven worden of uitgeleend worden. Inmiddels zijn meer dan 30 woningen gescand (februari '16)   Zie voor meer informatie http://www.dehoevenenergie.nl

De Hoeven Energie vraagt 1700 euro van DFHouten voor dit initiatief.

warmtescanner

Initiatiefnemer

De Hoeven Energie is een wijkinitiatief om gezamenlijk met, voor en door de bewoners van De Hoeven projecten te organiseren die betrekking hebben op duurzaam wonen, energiebesparing, kostenbesparing en verhoging van het wooncomfort. Bewustwording is daarbij heel belangrijk.

Voortgang

Voor het gebruik van de warmtescanner zijn 13 vrijwilligers opgeleid, die daarvoor een certificaat hebben gekregen. In twee winters (periode 2015-2017) zijn er totaal 65 adressen gescand. Er is speciale software geschreven voor de rapportages. Na het eerste winterseizoen en de resultaten van de eerste rapportages zijn er aparte informatie avonden georganiseerd, waar meer dan 50 bezoekers aanwezig waren. Het warmtescannen kent een kort seizoen, omdat voor gebruik van de scanner buiten het moet vriezen. Naar aanleiding van de scans zijn er bewoners die het dubbel glas van de jaren ‘80 woningen gaan vervangen. Het huidige HR+++ glas isoleert namelijk veel beter. Maar naast deze actie is er meer gebeurd, het team van de Hoeven energie is zeer voortvarend te werk gegaan en heeft meerdere informatieavonden georganiseerd over energie besparen, er is een website opgezet, er verschijnen met regelmaat nieuwsbrieven en ze hebben collectief voordeel afgedongen bij het nemen van diverse maatregelen. Meer informatie over de Hoeven energie en hun huidige activiteiten is te vinden op www.dehoevenenergie.nl