keuzeverwDoel van dit project is te komen tot een ruimtelijk ontwerp voor de molenzoom waarin brede verduurzaming als onlosmakelijk onderdeel is meegenomen. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is geen optelsom van op zichzelf staande ingrepen op het gebied van klimaat, energie, water, biodiversiteit, etc. Deze zijn altijd verbonden met andere aspecten als mobiliteit, wonen, werken, voorzieningen. Het thema gezondheid wordt hier als concreet uitgangspunt gebruikt voor een duurzamere integrale ruimtelijke ontwikkeling.

 Een gezondere Molenzoom

molenzoomVoor de Molenzoom in Houten wordt vanuit het gezondheidsperspectief een aantal studies uitgevoerd naar een mogelijke integrale herinrichting van de openbare ruimte, gebouwen en infrastructuur. In het ruimtelijk ontwerpend onderzoek wordt een integraal omgevingsplan voor een gezonde omgeving uitgewerkt. Daarin worden infrastructuur, gebouwen en de directe omgeving meegenomen en er worden concrete voorstellen gedaan voor de ruimtelijke inpassing van klimaat adaptatie, energie, waterhuishouding, schone lucht, groen, etc. Het ontwerp komt uitdrukkelijk tot stand in samenspraak met gebruikers van het gebied. Het eindresultaat is een gevisualiseerd voorstel voor een gezonde multifunctionele groene corridor met oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van klimaatadaptatie, energie, waterhuishouding, schone lucht, groen, etc. op alle schaalniveaus: gebouw, directe omgeving en de infrastructuur.

Architectuurcentrum Makeblijde vraagt een bijdrage van 3.000 euro van DFHouten voor dit project.

 

architectuurcentrum makeblijde logoInitiatiefnemer

Architectuurcentrum Makeblijde | aMb is een onafhankelijk centrum voor Architectuur en Landschap in de voormalige groeikern en VINEX Houten vlak onder Utrecht. Het Architectuurcentrum Makeblijde | aMb biedt een actueel integraal programma van werkbijeenkomsten, debatten, ontwerpend onderzoek en lezingen rond alle actuele kwesties die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Het centrum richt zich op zowel de professionals binnen een planproces als het brede lekenpubliek.