Werkwijze van DFHouten in het kort

DFHouten heeft als doel burgers, instellingen en bedrijven te stimuleren in hun eigen (duurzame) toekomst te investeren. DFHouten doet dit door initiatieven uit de samenleving te ondersteunen waarmee de Houtense gemeenschap duurzamer wordt gemaakt. Om deze steun te kunnen geven werft DFHouten financiële middelen bij sponsoren. Zo zijn tot 2018 donateursovereenkomsten gesloten met de gemeente Houten en Windpark Houten. Naar meer donateurs wordt gezocht.

De verworven financiële middelen worden, na aftrek van de kosten van het fonds, gebruikt om duurzaamheidsprojecten te financieren binnen de gemeentegrenzen van Houten. DFHouten roept minimaal jaarlijks de Houtsense samenleving op initiatieven in te dienen. De ingediende initiatieven waarvoor steun wordt gevraagd worden eerst getoetst in hoeverre zij binnen de doelstelling van DFHouten vallen. Ook wordt de haalbaarheid van het project en het effect op verduurzaming in Houten getoetst. De projecten die hieraan in meer of mindere mate voldoen worden voorgedragen aan het bestuur van de stichting. Deze bepaalt welke projecten voor financiële steun in aanmerking komen. De financiële steun bestaat uit een gift of uit een renteloze lening, afhankelijk in hoeverre het te steunen project zelf financieel rendabel kan zijn.

Om zoveel mogelijk van de geworven financiële middelen te kunnen besteden aan het doel houdt DFHouten de kosten van het fonds zo laag mogelijk. Het bestuur en werkgroep van de stichting worden dan ook niet betaald voor hun werkzaamheden. DFHouten streeft er naar zo min mogelijk eigen vermogen op na te houden. Mochten de door sponsoring verworven financiële middelen niet volledig besteed kunnen worden in een bepaald boekjaar, streeft het fonds er naar deze middelen in het jaar daarop alsnog deze financiële middelen te besteden aan duurzaamheidsprojecten in de gemeente Houten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

DFHouten is op 6 december 2013 opgericht. Jaarlijks wordt een overzicht van de activiteiten en financiën gepubliceerd:

2020

2019

2018

- 2017

- 2016

- 2015

- 2013/2014